بیل مکانیکی که خود روشن می شود!

با استفاده از داده های اندازه گیری تنش بوم، دایاوانسا و همکاران چگونگی رشد ترک ها در اتصالات جوش را به منظور محافظت از بوم ها از فروپاشی فاجعه بار آینده مطالعه کرده اند.

که تصمیم گرفتن برخی از وسایل را برای کارایی بیشتر نیز از ماشین کاهش دهند که بر روی قیمت بیل بکهو صفر تبریز تاثیر مستقیم می گذارد.

تنش های نقطه داغ بوم را برای نظارت بر سلامت سازه تجزیه و تحلیل کرده اند برای ساختار جلویی، لی و لیو یک مدل قابل انعطاف پویا برای تشخیص خرابی خستگی اجزا با استفاده از دینامیک چند بدنه و روش توسعه داده‌اند.

این تحقیق نشان می‌دهد که روش تحلیل دینامیکی می‌تواند کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر از روش آزمایش میدانی باشد.

همچنین می‌تواند ویژگی دینامیکی یک سازه را منعکس کند که از تحلیل استاتیکی منعکس نشده است.

قیمت بیل مکانیکی صفر کیلومتر در بازار جهانی رکورد برخی از بیل مکانیکیهای پیشرفته را شکانده است.

با این حال، این تحقیق بر روی مدل‌سازی دینامیک سیستم متمرکز است.

مدل‌سازی دینامیک ساختاری جلویی دراگلین هنوز در مرحله مقدماتی بود و اعتبار مدل مورد توجه قرار نگرفت، که برای تأیید نتایج شبیه‌سازی ضروری است.

هدف از این تحقیق استفاده از آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی تحلیل دینامیکی برای پیش بینی عمر خستگی بزرگ بیل بکهو مکانیکی است.

به عنوان یک مطالعه موردی، تجزیه و تحلیل مقاومت جلویی بیل کابلی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا اجزای سازه ای تشریح شده و فرآیند عملیات معرفی می شود.

دوم، یک مدل انعطاف‌پذیر جلویی ایجاد می‌شود تا با وارد کردن بارگذاری چرخه کاری، تاریخچه‌های زمان تنش مؤلفه را محاسبه کند.

سوم، مدل دینامیکی تراکتور بیل دار با مقایسه محدوده تنش با نتایج تحلیل استاتیکی و نتایج آزمایش میدانی شبیه‌سازی و اعتبارسنجی می‌شود که زندگی خستگی ساختاری در نقاط داغ ارزیابی می شود.

 • منابع:
  1. Excavators
 • تبلیغات: 
  1. با گلیم دیگر نگران شکستن لوازم خود نباشید
  2. در گذشته مردهای خائن را با سیم جوش نابینا می کردند
  3. مروری بر تکامل ضد یخ از گذشته تاکنون
  4. ترکیبات جدید ضد یخ که تازه رونمایی شد