از کاغذ رول فیلتر هوا به جای جارو برقی استفاده کنید!!

برخی از تست ها بر روی کاغذ اعمال می شود

نکاتی که در مورد مقوای راه راه باید بدانید

برخی از تست ها بر روی کاغذ اعمال می شود
تست له شدن حلقوی (RCT)
برای تعیین مقاومت نمونه آزمایشی بریده شده از کاغذ رول فیلتر هوا به نیروی خرد کننده اعمال شده عمود بر لبه انجام می شود.

مقاومت در برابر خرد شدن دایره ای نیز نامیده می شود. در کاغذهای آستر موجدار استفاده می شود. حداقل نیروی مورد نیاز برای خرد کردن لبه های یک نوار کاغذی که به صورت دایره ای مرتب شده است را مشخص می کند. اگر این مقدار کم باشد باعث کاهش عملکرد ذخیره سازی جعبه می شود. واحد آن kN/m است.

این کار به شرط اعمال فشار تا باز شدن سوراخ در یک ناحیه دایره ای کوچک انجام می شود. تنش ترک خوردگی در قوطی های حاوی موادی که فشار داخلی به سمت بیرون ایجاد می کند و در نتیجه به داخل قوطی حرکت می کند و فشار برگشتی به دیواره قوطی ایجاد می کند بیشتر است.

کاغذ رول فیلتر هوا

تست ها:

ضخامت کاغذ مورد آزمایش با توجه به قطر دیسک انتخاب می شود. باید مراقب بود که هر دو انتهای نمونه آزمایشی وارد شکاف نشود. میانگین شش اندازه گیری انجام شده به عنوان RCT ثبت می شود.

باید دقت شود که نمونه آزمایشی قرار داده شده در نگهدارنده دایره ای در وسط دستگاه باشد.

صفحه بالایی دستگاه به آرامی پایین می آید و نیروی خاصی به سطح وارد می شود و حداکثر نیروی مقاومت ثبت می شود. این مقدار مقدار RCT ما است.

تست له عمودی (CCT)
این آزمایش فقط مربوط به کاغذهایی است که برای استفاده در ورق فلزی راه راه در نظر گرفته شده است. مقاومت در برابر خرد شدن لبه های کاغذ را اندازه گیری می کند.

کاغذ در جهت جریان بریده می شود و در آزمایشگاه بصورت موجدار ساخته می شود. CCT با یک نیروی عمودی اعمال می شود که بر روی موج های عمودی اعمال می شود تا حداکثر باری که موجدارها می توانند تحمل کنند، تعیین می شود.

برای این ساخته شده است که از قبل مشخص شود مقوای راه راه پس از تولید چقدر قوی خواهد بود. داشتن مقدار کم باعث کاهش عملکرد ذخیره سازی جعبه برای تولید می شود.

واحد CCT kN/m است.